1897 1104 1007 1481 1709 1361 1218 1116 1894 1834 1666 1363 1617 1072 1655 1960 1283 1081 1591 1150 1892 1943 1529 1136 1563 1675 1474 1206 1981 1584 1368 1908 1870 1991 1012 1289 1483 1006 1732 1695 1862 1900 1787 1599 1058 1509 1657 1497 1542 1340 1599 1752 1023 1866 1244 1449 1140 1689 1015 1411 1002 1666 1397 1586 1796 1809 1754 1254 1453 1103 1761 1776 1196 1816 1852 1398 1300 1418 1811 1806 1224 1036 1270 1735 1152 1204 1510 1100 1755 1037 1841 1660 1444 1470 1235 1948 1802 1650 1141 Sở đồ tổ chức | Bảo tàng Nghệ An

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BẢO TÀNG NGHỆ AN

1. Lãnh đạo Bảo tàng gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Bảo tàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc; chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác khi được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng thực hiện theo quy định của Pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, viên chức hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản;

c) Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục;

3. Biên chế:

a) Biên chế, số lượng người làm việc (kể cả hợp đồng lao động) của Bảo tàng Nghệ An được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định và tình hình điều kiện thực tế về khả năng ngân sách của đơn vị.

b) Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động của Bảo tàng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

"Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn."

Hồ Chí Minh

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial